เกี่ยวกับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

         ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คือหน่วยงานที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดต่อและประสานงาน กับมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ณ ต่างประเทศ องค์กรโลก องค์กรระหว่างประเทศ อำนวยความสะดวกให้แก่ อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ นักศึกษาและอาสาสมัครที่เข้ามาช่วยเหลือ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานต่างๆ
01. 2019