กระบวนการจัดจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ
     - กระบวนการจัดจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ
     - ตัวอย่างแบบบันทึกข้อความ
     - ตัวอย่างแบบบันทึกข้อความ
     - แบบบันทึกข้อความ เรื่อง การขอขยายระยะเวลาวีซ่าอาจารย์ชาวต่างชาติ
     - แบบบันทึกข้อความ เรื่อง การแจ้งออกจากงานของลูกจ้างชาวต่างประเทศ
     - แบบบันทึกข้อความ เรื่อง การต่อสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ
     - แบบบันทึกข้อความ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขยายระยะเวลาของวีซ่า
     - แบบบันทึกข้อความ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจลงตราหนังสือเดินทางประเภท Non-Immigrant แก่ลูกจ้างชาวต่างประเทศ
     - แบบบันทึกข้อความ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ต่อใบอนุญาตทำงานให้อาจารย์ชาวต่างประเทศ
     - แบบบันทึกข้อความ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ออกใบอนุญาตทำงานให้อาจารย์ชาวต่างประเทศ
     - แบบบันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งออกจากงานของอาจารย์ชาวต่างประเทศ
     - แบบันทึกข้อความ เรื่องการจัดจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ
     - ภาคผนวก
     - สัญญาจ้างชาวต่างประเทศเข้าปฏิบัติงาน
     - สัญญาจ้างชาวต่างประเทศเข้าปฏิบัติงาน
11. 2018