- การขออนุญาติเดินทางไปราชการต่างประเทศ
     - การขออนุญาตเดินทางไปราชการต่างประเทศ ชั่วคราว
     - คำสั่งมอบอำนาจ
     - แบบรายการขอหนังสือเดินทางราชการupdate
     - แบบรายการขอหนังสือเดินทางราชการupdate
     - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2554
     - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพ.ศ.2550
     - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการประชุมระหว่างประเทศ(ฉบับ2)พ.ศ.2552
     - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปดูงานต่างประเทศพ.ศ.2549
     - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมพ.ศ.2524
     - รายชื่อประเทศที่คนไทยไม่ต้องขอvisa


- การขออนุญาติทำหนังสือเดินทางราชการ (พาสปอร์ตเล่มสีน้ำเงิน)
     - แนวปฏิบัติในการทำหนังสือเดินทางราชการ
     - ประกาศกรมการกงสุล เรื่องการให้บริการหนังสือเดินทาง
     - ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ.2548
     - ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้มีหนังสือเดินทาง
11. 2018